Beth Israel Morning Service

modeh ani

Track1.jpg

Modeh ani l'fanecha, melech chai v'kayam, shehechezarta bi nishmati
b'chemlah, rabah emunatecha.

 

Mah tovu

Track2.jpg

Mah tovu ohalecha ya-akov, mishk'notecha yisra-eil.

 

Morning blessings

 

Track3.jpg

Baruch atah Adonai eloheinu melech ha-olam, asher natan lasechvivinah l'havchin bein yom uvein lay'lah.

Baruch atah Adonai eloheinu melech ha-olam, she-asani b’tzalmo. Baruch atah Adonai eloheinu melech ha-olam, she-asani yisrael.

Baruch atah Adonai eloheinu melech ha-olam, she-asani ben / bat chorin.

Baruch atah Adonai eloheinu melech ha-olam, pokei-ach ivrim.

Baruch atah Adonai eloheinu melech ha-olam, malbish arumim.

Baruch atah Adonai eloheinu melech ha-olam, matir asurim.

Baruch atah Adonai eloheinu melech ha-olam, zokeif k'fufim.

Baruch atah Adonai eloheinu melech ha-olam, roka ha-aretz al hamayim.

Baruch atah Adonai eloheinu melech ha-olam, she-asah li kol tzar'ki.

Baruch atah Adonai eloheinu melech ha-olam, hameichin mitzadei gaver.

Baruch atah Adonai eloheinu melech ha-olam, ozeir yisra-eil bigvurah.

Baruch atah Adonai eloheinu melech ha-olam, oteir yisra-eil b'tifarah.

Baruch atah Adonai eloheinu melech ha-olam, hanotein l’Adonai-eif koach.

Baruch atah Adonai eloheinu melech ha-olam, hama-avir sheinah mei-einay ut'numah mei-afapay.

baruch she-amar

Track4&5.jpg

Baruch she-amar v'hayah ha-olam, baruch hu, baruch oseh v'reishit, baruch omeir v'oseh, baruch gozeir um'kayeim, baruch m'racheim al ha-aretz, baruch m'racheim al hab'riyot, baruch m'shaleim sachar tov lirei-av, baruch chai la-ad v'kayam lanetzach, baruch podeh umatzil, baruch sh'mo.

hoshia et amecha

Track6.jpg

Hoshi-ah et amecha, uvareich et nachalatecha, ur'eim v'naseim ad ha-olam.

nafsheinu chiktah

Track7.jpg

Nafsheinu chik'tah l’Adonai, ezreinu umagineinu hu. Ki vo yismach
libeinu, ki v'sheim kod'sho vatach'nu. Y'hi chasd'cha Adonai aleinu,
ka-asher yicholnu lach.

ashrei

Track8.jpg

Ashrei yosh'vei veitecha, od y'hal'lucha selah. 
Ashrei ha-am shekachah lo, ashrei ha-am she-adonai elohav. 
T'hilah l'david, 
Aromimcha elohai hamelech, va-avar'chah shimcha l'olam va-ed. 
B'chol yom avar'cheka, va-ahal'lah shimcha l'olam va-ed. 
Gadol Adonai um'hulal m'od, v'ligdulato ein cheiker. 
Dor l'dor y'shabach ma-asecha, ug'vurotecha yagidu. 
Hadar k'vod hodecha, v'divrei nifl'otecha asichah. 
Ve-ezuz nor'otecha yomeiru, ug'dulat'cha asap'renah. 
Zecher rav tuv'cha yabiu, v'tzidkat'cha y'raneinu. 
Chanun v'rachum Adonai, erech apayim ug'dol chased. 
Tov Adonai lakol, v'rachamav al kol ma-asav. 
Yoducha Adonai kol ma-asecha, vachasidecha y'var'chuchah. 
K'vod malchut'cha yomeiru, ug'vurat'cha y'dabeiru. 
L'hodi-a livnei ha-adam g'vurotav, uch'vod hadar malchuto. 
Malchut'cha malchut kol olamim, umemshalt'cha b'chol dor vador. 
Someich Adonai l'chol hanof'lim, v'zokeif l'chol hak'fufim. 
Einei chol eilecha y'sabeiru, v'atah notein lahem et ach'lam b'ito. 
Potei-ach et yadecha, umasbi-a l'chol chai ratzon. 
Tzadik Adonai b'chol d'rachav, v'chasid b'chol ma-asav. 
Karov Adonai l'chol kor'av, l'chol asher yikrauhu ve-emet. 
R'tzon y'rei-av ya-aseh, v'et shavatam yishma v'yoshi-eim. 
Shomeir Adonai et kol ohavav, v'eit kol har'shaim yashmid. 
T'hilat Adonai y'daber pi,  vivareich kol basar sheim kod'sho l'olam
va-ed. 
Va-anachnu n'vareich yah, mei-atah v'ad olam, hal'luyah.  

audio Block
Double-click here to upload or link to a .mp3. Learn more

y'hal'lu et sheim

Track9.jpg

Y'hal'lu et sheim Adonai, ki nisgav sh'mo l'vado, hodo al eretz
v'shamayim. Vayarem keren l'amo t'hilah l'chol chasidav, livnei
yisra-eil am k'rovo, hal'luyah.   

psalm 150(Kol ha-n'shamah)

Track10,11&12.jpg

Hal'luyah, hal'lu eil b'kod'sho, hal'luhu birki-a uzo. Hal'luhu
bigvurotav, hal'luhu k'rov gudlo. Hal'luhu b'teika shofar, hal'luhu
b'neivel v'chinor. Hal'luhu b'tof umachol, hal'luhu b'minim v'ugav.
Hal'luhu b'tziltz'lei shama, hal'luhu b'tziltz'lei t'ruah. Kol han'shamah
t'haleil yah hal'luyah. Kol han'shamah t'haleil yah hal'luyah.

Yishtabach

Track13.jpg

Yishtabach shimcha la-ad malkeinu, ha-eil hamelech hagadol
v'hakadosh bashamayim uva-aretz. Ki l'cha na-eh, Adonai eloheinu
veilohei avoteinu, shir ush'vachah, haleil v'zimrah, oz umemshalah,
netzach, g'dulah ug'vurah, t'hilah v'tiferet, k'dushah umalchut.
B'rachot v'hoda-ot mei-atah v'ad olam. Baruch atah Adonai, eil melech
gadol batishbachot, eil hahoda-ot, adon hanifla-ot, habocheir b'shirei
zimrah, melech, eil, chei ha-olamim.

first blessing before shema (bar'chu)

Track14.jpg

Bar'chu et Adonai hamvorach.  
Baruch Adonai ham'vorach l'olam va-ed.    
Baruch atah Adonai, eloheinu melech ha-olam, yotzeir or uvorei
choshech, oseh shalom uvorei et hakol.   
Ein k'erk'cha, Adonai eloheinu, ba-olam hazeh, v'ein zulat'cha
malkeinu l'chayei ha-olam haba. Efes bilt'cha goaleinu limot
hamashi-ach, v'ein domeh l'cha moshi-einu litchiyat hameitim.

el adon

Track15.jpg

Eil adon al kol hama-asim, baruch um'vorach b'fi kol n'shamah, gad'lo
v'tuvo malei olam, da-at ut'vunah sov'vim oto. 
Hamitga-eh al chayot hakodesh, v'nehdar b'chavod al hamerkavah,
z'chut umishor lifnei chiso, chesed v'rachamim lifnei ch'vodo.
Tovim m'orot shebara eloheinu, y'tzaram b'da-at b'vinah uv'haskeil,
koach ug'vurah natan bahem, lihyot mosh'lim b'kerev teiveil. 
M'leiim ziv um'fikim nogah, na-eh zivam b’chol ha-olam, s'meichim
b'tzeitam v'sasim b'voam, osim b'eimah r'tzon konam. 
P'eir v'chavod not'nim lishmo, tzaholah v'rinah l'zeicher malchuto,
kara lashemesh vayizrach or, ra-ah v'hitkin tzurat hal'vanah. 
Shevach not'nim lo kol tz'va marom, tiferet ug'dulah, s'rafim v'ofanim
v'chayot hakodesh. 

second blessing before shema (ahavah rabah)

Track17.jpg

Ahavah rabah ahavtanu, Adonai eloheinu, chemlah g'dolah viteirah
chamalta aleinu. Avinu malkeinu, ba-avur avoteinu shebat'chu v'cha,
vat'lam'deim chukei chayim, kein t'chaneinu ut'lam'deinu. Avinu,
ha-av harachaman, hamracheim, racheim aleinu, v'tein b'libeinu
l'havin ul'haskil, lishmoa, lilmod ul'lameid, lishmor v'la-asot ul'kayeim
et kol divrei talmud toratecha b'ahavah. V'ha-eir eineinu b'toratecha,
v'dabeik libeinu b'mitzvotecha, v'yacheid l'vaveinu l'ahavah ul'yirah et
sh'mecha, v'lo neivosh l'olam va-ed. Ki v'sheim kodsh'cha hagadol
v'hanora batach'nu, nagilah v'nism'chah bishuatecha. Vahavi-einu
l'shalom mei-arba kanfot ha-aretz, v'tolicheinu kom'miyut l'artzeinu,
ki eil poeil y'shuot atah, uvanu vacharta mikol am v'lashon.
V'keiravtanu l'shimcha hagadol selah be-emet, l'hodot l'cha
ul'yachedcha b'ahavah. Baruch atah Adonai, habocheir b'amo yisra-eil
b'ahavah.

shema

Track18.jpg

Sh'ma Yisra-eil, Adonai Eloheinu Adonai Echad.    
Baruch sheim k'vod malchuto l'olam va-ed.        
V'ahavta eit Adonai elohecha, b'chol l'vav'cha, uv'chol  nafsh'cha,
uv'chol m'odecha. V'hayu had'varim ha-eileh, asher anochi m'tzav'cha
Hayom, al l'vavecha. V'shinantam l'vanecha,  v'dibarta bam,
b'shivt'cha b'veitecha, uv'lecht'cha vaderech,  uv'shochb'cha,
uv'kumecha. Uk'shartam l'ot al yadecha, v'hayu  l'totafot bein einecha.
Uch'tavtam al m'zuzot beitecha uvisharecha.

blessing after shema (mi chamocha)

Track19.jpg

Mi chamochah ba-eilim Adonai, mi kamochah nedar bakodesh, nora
t'hilot, oseih fele.  
Shirah chadashah shib'chu g'ulim l'shimcha al s'fat hayam, yachad
kulam hodu v'himlichu v'am'ru:  Adonai yimloch l'olam va-ed.   
Tzur yisra-eil, kumah b'ezrat yisra-eil, uf'deih chinumecha y'hudah
v'yisra-eil. Goaleinu Adonai tz'va-ot sh'mo, k'dosh yisra-eil. Baruch
atah Adonai ga-al yisra-eil. 

amidah - first blessing(avot)

Track20.jpg

Baruch atah Adonai Eloheinu veilohei avoteinu, elohei  Avraham, elohei
Yitzchak, veilohei Ya-akov, elohei Sarah elohei Rivkah elohei Racheil
veilohei Lei-ah, 
ha-eil hagadol hagibor v'hanora, eil elyon, gomeil chasadim tovim,
v'koneih hakol, v'zocheir chasdei avot, umeivi goeil livnei v'neihem,
l'ma-an sh'mo b'ahavah.
Melech ozeir ufokeid umoshi-a umagein. Baruch atah Adonai, magein
Avraham ufokeid Aarah.   

amidah - second blessing (gevurah)

Track21.jpg

Atah gibor l'olam adonay, m'chayeih meitim atah, rav l'hoshi-a.        
Mashiv haruach umorid hageshem.        
M'chalkeil chayim b'chesed, m'chayeih meitim b'rachamim rabim,
someich nof'lim, v'rofei cholim, umatir asurim, um'kayeim emunato
lisheinei afar, mi chamocha ba-al g'vurot umi domeh lach,  melech
meimit um'chayeh umatzmi-ach y'shuah.           
V'ne-eman atah l'hachayot meitim. Baruch atah Adonai, m'chayeih
hameitim.  

amidah - kesushah(shachrit)

Track22.jpg

N'kadeish et shimcha ba-olam, k'sheim shemakdishim oto bishmei
marom, kakatuv al yad n'vi-echa, v'kara zeh el zeh v'amar:  
Kadosh, kadosh, kadosh, adonai tz'va-ot, m'lo chol ha-aretz k'vodo. 
Az b'kol ra-ash gadol adir v'chazak, mashmiim kol, mitnasim l'umat
s'rafim, l'umatam baruch yomeiru:  
Baruch k'vod adonai mim'komo. 
Mim'kom'cha malkeinu tofi-a, v'timloch aleinu, ki m'chakim anachnu
lach Matai timloch b'tziyon, b'karov b'yameinu, l'olam va-ed tishkon.
Titgadal v'titkadash b'toch y'rushalayim ir'cha, l'dor vador ul'neitzach
n'tzachim. V'eineinu tirenah malchutecha, kadavar ha-amur b'shirei
uzecha, al y'dei david m'shi-ach tzidkecha:  
Yimloch adonai l'olam, elohayich tziyon, l'dor vador, hal'luyah.
L'dor vador nagid god'lecha, ul'neitzach n'tzachim k'dushat'cha
nakdish, v'shivchacha, eloheinu, mipinu lo yamush l'olam va-ed, ki eil
melech gadol v'kadosh atah. Baruch atah Adonai, ha-eil hakadosh.

amidah - kedushah (musaf)

Track23.jpg

Na-aritz'cha v'nakdish'cha, k'sod si-ach sarfei kodesh hamakdishim
shimcha bakodesh, kakatuv al yad n'vi-echa, v'kara zeh el zeh v'amar:  
Kadosh, kadosh, kadosh, Adonai tz'va-ot, m'lo chol ha-aretz k'vodo. 
K'vodo malei olam, m'shar'tav shoalim zeh lazeh, ayeih m'kom k'vodo,
l'umatam baruch yomeiru:  
Baruch k'vod Adonai mim'komo. Mim'komo hu yifen b'rachamim,
v'yachon am hamyachadim sh'mo erev vavoker b'chol yom tamid,
pa-amayim b'ahavah sh'ma om'rim:  
Sh'ma yisra-eil, Adonai eloheinu, Adonai echad. 
Hu eloheinu, hu avinu, hu malkeinu, hu moshi-einu, v'hu yashmi-einu
b'rachamav sheinit l'einei kol chay, lihyot lachem leilohim, ani Adonai
eloheichem.  
Uv'divrei kodsh'cha katuv leimor:  
Yimloch Adonai l'olam, elohayich tziyon, l'dor vador, hal'luyah.  
L'dor vador nagid god'lecha, ul'neitzach n'tzachim k'dushat'cha
nakdish, v'shivchacha, eloheinu, mipinu lo yamush l'olam va-ed, ki eil
melech gadol v'kadosh atah. Baruch atah Adonai, ha-eil hakadosh.

yism'chu

Track24.jpg

Yism'chu v'malchut'cha shom'rei shabat v'kor'ei oneg, am m'kad'shei
sh'vii,  kulam yisb'u v'yitan'gu mituvecha, uvashvii ratzita bo
v'kidashto, chemdat yamim oto karata, zeicher l'ma-aseih v'reishit.

sim shalom

Track25.jpg

Sim shalom tovah uv'rachah, chein vachesed v'rachamim, aleinu v'al
kol yisra-eil amecha. Bar'cheinu, avinu, kulanu k'echad b'or panecha,
ki v'or panecha natata lanu, Adonai eloheinu, torat chayim v'ahavat
chesed, utz'dakah uv'rachah v'rachamim v'chayim v'shalom, v'tov
b'einecha l'vareich et am'cha yisra-eil b'chol eit uv'chol sha-ah
bishlomecha.

torah service part 1 - ein kamocha

Ein kamocha va-elohim, Adonai, v'ein k'ma-asecha. Malchut'cha
malchut kol olamim, umemshalt'cha b'chol dor vador.
Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch l'olam va-ed. Adonai
oz l'amo
yitein, Adonai y'vareich et amo vashalom.
Av harachamim, heitivah virtzon'cha et tziyon, tivneh chomot
y'rushalayim. Ki v'cha l'vad batach'nu, melech eil ram v'nisa, adon
olamim.

torah service part 2 - vay'hi binsoa ha-aron

Track26.jpg

Vay'hi binsoa ha-aron vayomer mosheh, kumah, Adonai, v'yafutzu
oy'vecha, v'yanusu m'sanecha mipanecha. Ki mitziyon teitzei torah,
ud'var Adonai mirushalayim. Baruch shenatan torah l'amo yisra-eil
bikdushato.    

Torah service part 3 - shema

Track27.jpg

Sh'ma yisra-eil, Adonai eloheinu, Adonai echad.
Echad eloheinu, gadol adoneinu, kadosh sh'mo.
Gad'lu l’Adonai iti,  un'rom'mah sh'mo yachdav.
L'cha Adonai hag'dulah v'hag'vurah v'hatiferet v'haneitzach v'hahod,
ki chol bashamayim uva-aretz, l'cha Adonai hamamlachah,
v'hamitnasei l'chol l'rosh. Rom'mu Adonai eloheinu, v'hishtachavu
lahadom raglav, kadosh hu. Rom'mu Adonai eloheinu, v'hishtachavu
l'har kad'sho, ki kadosh Adonai eloheinu. 

returning the torah to the ark 1 - y'hal'lu

Track29.jpg

Y'hal'lu et sheim Adonai, ki nisgav sh'mo l'vado.  
Hodo al eretz v'shamayim. Vayarem keren l'amo, t'hilah l'chol
chasidav, livnei yisra-eil am k'rovo, hal'luyah. 
Mizmor l'david, havu l’Adonai b'nei eilim, havu l’Adonai kavod va-oz.
Havu l’Adonai k'vod sh'mo, hishtachavu l’Adonai b'hadrat kodesh. Kol
Adonai al hamayim, eil hakavod hirim, Adonai al mayim rabim. Kol
Adonai bakoach, kol Adonai behadar. Kol Adonai shoveir arazim,
vay'shabeir Adonai et arzeiy hal'vanon. Vayarkideim k'mo eigel,
l'vanon v'siryon k'mo ven r'eimim. Kol Adonai chotzeiv lahavot eish.
Kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadeish. Kol Adonai
y'choleil ayalot vayechesof y'arot, uv'heichalo kulo omeir kavod.
Adonai lamabul yashav, vayeishev Adonai melech l'olam. Adonai oz
l'amo yitein, Adonai y'vareich et amo vashalom.

returning the torah to the ark 1 - ki lekach tov

Track30.jpg

Ki lekach tov natati lachem, torati al ta-azovu. Eitz chayim hi
lamachazikim bah, v'tom'cheha m'ushar. D'racheha darchei noam,
v'chol n'tivoteha shalom. Hashiveinu Adonai eilecha v'nashuvah,
chadeish yameinu k'kedem.

ein keloheinu

Track31&32.jpg

Ein keiloheinu, ein kadoneinu, ein k'malkeinu, ein k'moshi-einu. 
Mi cheiloheinu, mi chadoneinu, mi ch'malkeinu, mi ch'moshi-einu.
Nodeh leiloheinu, nodeh ladoneinu, nodeh l'malkeinu, nodeh l'moshi-einu. 
Baruch eloheinu, baruch adoneinu, baruch malkeinu, baruch moshi-einu. 
Atah hu eloheinu, atah hu adoneinu, atah hu malkeinu, atah hu moshi-einu. 
Atah hu shehiktiru avoteinu l'fanecha et k'toret hasamim. 

aleinu part 1

Track33.jpg

Aleinu l'shabei-ach la-adon hakol, lateit g'dulah l'yotzeir b'reishit,
shelo asanu k'goyei ha-aratzot, v'lo samanu k'mishp'chot  ha-adamah,
shelo sam chelkeinu kahem, v'goraleinu k'chol hamonam,  va-anachnu
kor'im umishtachavim umodim, lifnei melech malchei  ham'lachim,
hakadosh baruch hu. Shehu noteh shamayim v'yoseid  aretz, umoshav
y'karo bashamayim mima-al, ush'chinat uzo b'gav'hei  m'romim, hu
Eloheinu   ein od. Emet malkeinu, efes zulato,  kakatuv b'torato:
V'yadata Hayom vahasheivota el l'vavecha,  ki Adonai hu ha-elohim
bashamam mima-al, v'al ha-aretz mitachat,  ein od.   

aleinu part 2

Track34.jpg

Al kein n'kaveh l'cha Adonai Eloheinu, lirot m'heirah b'tiferet  uzecha,
l'ha-avir gilulim min ha-aretz, v'ha-elilim karot yikareitun,  l'takein
olam b'malchut shadai, v'chol b'nei vasar yikr'u vishmecha,  l'hafnot
eilecha kol rishei aretz. Yakiru v'yeid'u kol yosh'vei  teiveil, ki l'cha
tichra kol berech, tishava kol lashon. L'fanecha  Adonai Eloheinu
yichr'u v'yipolu, v'lichvod shimcha y'kar yiteinu,  vikab'lu chulam et ol
malchutecha, v'timloch aleihem m'heirah l'olam  va-ed. Ki hamalchut
shel'cha hi, ul'ol'mei ad timloch b'chavod,  kakatuv b'toratecha, Adonai
yimloch l'olam va-ed. V'ne-emar, v'hayah  Adonai l'melech al kol
ha-aretz, bayom hahu yihyeh Adonai echad, ush'mo  echad.

adon olam

Track35&36.jpg

Adon olam asher malach, b'terem kol y'tzir nivra. 
L'eit na-asah v'cheftzo kol, azai melech sh'mo nikra. 
V'acharei kichlot hakol, l'vado yimloch nora. 
V'hu hayah, v'hu hoveh, v'hu yihyeh, b'tifarah. 
V'hu echad v'ein sheini,  l'hamshil lo l'hachbirah. 
B'li reishit b'li tachlit, v'lo ha-oz v'hamisrah. 
V'hu eili v'chai goali,  v'tzur chevli b'eit tzarah. 
V'hu nisi umanos li,  m'nat kosi b'yom ekra. 
B'yado afkid ruchi,  b'eit ishan v'airah. 
V'im ruchi g'viyati,  Adonai li v'lo ira.